- گروه مهندسین دانش اندازه گیری تمام محصول ها
گروه مهندسین دانش اندازه گیری2 گروه مهندسین دانش اندازه گیری پکیج نرم افزارهای آنالیزبها و پیشنهادقیمت1 پکیج نرم افزارهای آنالیزبها و پیشنهادقیمت2 معرفی خدمات1 معرفی سایت1 معرفی سایت2 نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه 40,000 تومان
نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس ردیفهای فهارس بهای: (ابنیه - مکانیک - برق) سال 96-97 + نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل - لیستوفر - محاسبه حمل مصالح 75,000 تومان
نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس تجزیه بهای فهرستهای سال97 + نرم افزار متره و برآورد + لیستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل 35,000 تومان
نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس ردیفهای فهرستبهای تاسیسات برقی سال96-97 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل 30,000 تومان
نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس ردیفهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال96-97 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل 30,000 تومان
نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال96-97 + نرم افزار متره و برآورد + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel) 28,000 تومان
نرم افزار تجزیه بها براساس ردیفهای فهرستبهای آبیاری و زهکشی + نرم افزار متره و برآورد + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel) 20,000 تومان
مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری (نسخه سال1397) 12,000 تومان
مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاترفنی (نسخه سال1397) + برنامه محاسبه آنالیزبها 12,000 تومان
فایل به روزآوری فهرستبهای ابنیه سال1397 ویژه نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت 2,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای راه, راه آهن و باندفرودگاه سال97 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,500 تومان
فایل Excel فهرستبهای ابنیه سال97 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - لیستوفر 2,500 تومان
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال97 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,500 تومان
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات برقی سال 97 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,500 تومان
پروژه آموزشی و کاربردی متره و برآورد – تجزیه و آنالیزبها – پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه 10,000 تومان
طرح بازرسی ، کنترل و رویه ساخت و نصب سازه های فولادی (Q.C.Plan) 12,000 تومان
مجموعه جامع از بهترین فایلهای آموزشی، کاربردی و پژوهشی «متره و برآورد» +(نرم افزارهای های کاربردی دفترفنی -و- آموزش Excel) 20,000 تومان
برنامه Excel فرمها و جداول کاربردی و فایلهای آموزشی بازرسی و کنترل فرآیند جوشکاری 8,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای راه, باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,475 تومان
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 1,980 تومان
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات برقی سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 1,980 تومان
فایل Excel فهرستبهای آبیاری و زهکشی سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 1,980 تومان
فایل Excel فهرستبهای راهداری سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 1,980 تومان
مجموعه آموزشی و نرم افزاری متره و برآورد (مجموعه فایلهای آموزشی + مجموعه Autorun و اندرویدی: آموزش اصول صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه) 15,000 تومان
مجموعه آموزشی و نرم افزاری متره و برآورد صورت وضعیت براساس فهرستبهای ابنیه 5,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای ابنیه سال96 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - لیستوفر 1,980 تومان
اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه - بخش سوم 2,000 تومان
اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه - بخش دوم 2,475 تومان
اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه - بخش اول 2,475 تومان
پکیج فایلهای آموزشی متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت 4,000 تومان
بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح 5,000 تومان
مواد و مصالح مورد استفاده در ترمیم و تعمیر سازه ها 3,000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راهسازی – لودر 2,500 تومان

تعداد صفحه(1):